Podmínky užívání

PŘED POUŽITÍM OBSAHU NĚKTERÉ STRÁNKY TOHOTO WEBU NEBO PŘED PŘÍSTUPEM NA NI SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ. Použitím obsahu tohoto webu nebo přístupem na tento web potvrzujete a souhlasíte s dále uvedenými podmínkami užívání. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, tak tento web nepoužívejte. Newell Brands může tyto podmínky kdykoliv revidovat aktualizací obsahu. Pokračující používání webu z vaší strany po provedení takové změny značí váš souhlas s těmito změněnými podmínkami. Kontrolujte prosím tyto podmínky pravidelně, zda u nich nedošlo ke změně.

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Newell Brands Europe Sarl. a její dceřiné společnosti a pobočky (dále souhrnně jen „Newell Brands“ nebo „my“). Dotazy ohledně tohoto webu nebo jeho provozu by měly být směrovány kontaktům uvedeným na konci těchto podmínek užívání.

V souvislosti s prohlížením a využíváním tohoto webu si můžete dočasně stáhnout jednu kopii materiálů zveřejněných na těchto internetových stránkách, a to do jednoho počítače a pouze pro osobní, nekomerční využití. Není-li na tomto webu uvedeno výslovně jinak, platí, že další šíření, přenos, zveřejnění či komerční využití obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu Newell Brands a vlastníka autorských práv, od něhož jsme získali licenci, výslovně zakázáno. Žádosti o takový souhlas by měly být zasílány na níže uvedený kontakt. Veškerá práva, která nejsou na těchto stránkách výslovně udělena, jsou rezervována. Stažení informací, obsahu nebo obrázků z těchto webových stránek neznamená převod práva nebo vlastnictví těchto informací, obsahu nebo obrázků ve váš prospěch. Tyto informace, obsah či obrázky lze používat výhradně v souladu s těmito podmínkami užívání. Žádnou část těchto stránek nebo materiálů obsažených na této stránce na jakémkoliv serveru nebo počítači nelze bez písemného souhlasu Newell Brands zrcadlit či archivovat.

Obsah a hyperlinky

Tento web může obsahovat hyperlinky na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky jsou výhradní odpovědností těchto nezávislých třetích stran a jejich používání je výhradně na vaše riziko. Newell Brands nemá žádný vliv na obsah nebo zásady těchto webových stránek třetích stran a neneseme jakoukoliv odpovědnost (a za žádných okolností nebudeme zodpovídat) za obsah, přesnost nebo spolehlivost jakýchkoliv internetových stránek, na které z našeho webu odkazuje hyperlink. Osoby přistupující k informacím z těchto webových stránek (včetně informací získaných přes hyperlink) nesou výhradní odpovědnost za soulad těchto informací s příslušnými zákony.

Chcete-li na tento web odkazovat, tak před vytvořením linku napište na adresu Danou stránku napřed zkontrolujeme. Newell Brands výslovně zakazuje neoprávněné použití svých log, ochranných známek nebo jiných grafických prvků k vytvoření linků. Textové linky je možné použít až po odsouhlasení.

Uživatelský obsah

Společnost Newell Brands si cení odezvy od svých zákazníků, avšak neakceptujeme ani se nezabýváme žádnými kreativními nápady, návrhy ani jinými materiály, které se týkají produktů, služeb nebo marketingu, s výjimkou nápadů, které jsou v souladu s postupy platnými pro předkládání nápadů na jiném místě na tomto webu. Neposílejte nám prosím originální kreativní materiály, jako např. představy o nových produktech nebo návrhy produktů, pokud to není v souladu s těmito postupy. Cokoliv, co nám prostřednictvím těchto webových stránek zpřístupníte nebo nabídnete („sdělení“), včetně emailů zaslaných společnosti Newell Brands či vašich komentářů v interaktivních částech tohoto webu, bude považováno za trvalé vlastnictví společnosti Newell Brands. Jestliže nám taková sdělení zašlete, poskytujete nám je jako NEDŮVĚRNÉ a nebudeme mít žádnou povinnost udržovat tyto informace v utajení, zdržet se jejich užívání nebo vás za přijetí nebo využívání těchto sdělení jakkoliv odměňovat. Newell Brands může libovolně a pro jakýkoliv účel tato sdělení využívat pro mj. zveřejňování, vývoj, výrobu a marketingovou podporu produktů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto webu, emailem nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno v postupech na jiném místě na tomto webu, zašlete sdělení, tak tímto společnost Newell Brands ZBAVUJETE jakéhokoliv právního závazku spojeného s použitím, úpravou, prodejem či zveřejněním vašeho sdělení. Nahráním nebo jiným poskytnutím sdělení na tento web nebo Newell Brands tímto společnosti Newell Brands v rozsahu, v němž si ponecháváte svá vlastní práva, udělujete neomezené, trvalé právo dále z těchto sdělení, pro jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu, bezplatně používat, šířit, upravovat a vytvářet odvozená díla a zaručujete odmítnutí všech „osobnostních práv“ spojených s nahraným sdělením.

Interaktivní místa a pravidla přijatelného chování

Newell Brands na tomto webu obecně nefiltruje, necenzuruje, needituje ani nereguluje informace a obsah poskytnutý třetí stranou, a to včetně informací předaných interaktivně. Obsah, přesnost nebo spolehlivost těchto informací a obsahu ani neschvalujeme ani za ně neneseme žádnou odpovědnost.

Zapojením se do interaktivních částí tohoto webu potvrzujete, že máte odpovídající právo a oprávnění používat informace či obsah, který nahráváte nebo zveřejňujete a souhlasíte, že budete dodržovat tato pravidla přijatelného chování:

Není povoleno nahrávat či jiným způsobem poskytovat zákon překračující, hanlivý, obscénní, pornografický, výhružný, urážlivý, nezákonný či jinak nevhodný obsah.

Není povoleno nahrávat viry či škodlivé komponenty.

Není povoleno web dále používat k nezákonným účelům nebo k porušování práv jakékoliv strany.

Není povoleno nahrávat či jinak poskytovat obsah s komerčním účelem nebo se pokoušet o získání finančních prostředků či propagovat zboží a služby.

Newell Brands bude napomáhat soudním orgánům při šetření nezákonné činnosti nebo při porušení těchto podmínek užívání.

Produkty, služby a software

Stažením softwaru z těchto internetových stránek nezískáváte vlastnické právo k takovému softwaru, ani souborům, datům a obrázkům, které jsou v tomto softwaru obsaženy nebo s ním nějakým způsobem souvisí. Používání softwaru bude v souladu pouze s licenční smlouvou, jež je součástí softwaru nebo která se sama po stažení softwaru zobrazí. Software, který je na tomto webu k dispozici, je chráněn autorským právem společnosti Newell Brands nebo jeho vlastníkem. Software nelze kopírovat, dále distribuovat ani umísťovat na jakýkoliv jiný server k dalšímu šíření. Software je zakázáno prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat či jinak zpětně analyzovat.

Popis produktu, služby nebo publikace na tomto webu nebo odkaz na ně (včetně popisu nebo odkaz přes hyperlink) nevyjadřuje jakoukoliv podporu produktu, služby či publikace ze strany Newell Brands. Pokud se na produkty a software nabízené prostřednictvím těchto stránek vztahuje záruka, je nabízena formou písemné licence nebo záruky poskytované v souvislosti s takovým produktem či softwarem.

Odmítnutí odpovědnosti

Newell Brands odmítá jakoukoliv odpovědnost za to, že je tato webová stránka bez vad, virů či jiných škodlivých komponentů. Neponeseme odpovědnost za žádné škody či ztráty, které mohou vyplynout z hackerského útoku či infiltrace tohoto webu nebo počítačových systémů Newell Brands. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ DAT ANEBO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉHO V SOUVISLOSTI S TÍMTO WEBEM. DÁLE SE ZAVAZUJETE, ŽE BUDETE Newell Brands KRÝT PŘED JAKÝMIKOLIV NÁROKY Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A Z TITULU ZTRACENÝCH DAT, PRACOVNÍCH PRODLEV NEBO UŠLÉHO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ MATERIÁLŮ ČI OBSAHU Z TOHOTO WEBU A TAKÉ SE ZAVAZUJETE, ŽE NÁS ZA TO NEBUDETE ŽALOVAT.

Webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti, zastaralé informace a tiskové chyby. TENTO WEB je v rozsahu povoleným příslušnými zákony NABÍZEN „TAK, JAK JE“. Newell Brands ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, AŤ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MJ. ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO OBCHODOVATELNOSTI, ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZARUČUJE KVALITU, OBSAH DAT, UMĚLECKOU HODNOTU NEBO ZÁKONNOST INFORMACÍ, OBSAHU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PŘENÁŠENY, PŘIJÍMÁNY, ZAKUPOVÁNY ČI JINAK ZPŘÍSTUPŇOVÁNY NEBO ZÍSKÁVÁNY. NARUČÍME ZA TO, ŽE TYTO STRÁNKY NEOBSAHUJÍ CHYBY NEBO ŽE BUDOU PŘÍPADNÉ CHYBY ODSTRANĚNY. PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

Newell Brands v žádném případě, ani v případě nedbalosti, neodpovídá za zvláštní, vedlejší či následné škody nebo za ušlý zisk vyplývající z šíření či použití, nebo neschopnosti použít, obsah či materiály Z toHoto webu, i když jsme byli o možnosti takové škody informováni. Příslušné zákony nemusí omezení či vyloučení odpovědnosti nebo vedlejší či následné škody povolovat, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. Celková výše odpovědnosti společnosti Newell Brands vůči vám za veškeré škody, ztráty a předměty žaloby (ať na smluvním základě, z přestupku nebo jinak) v žádném případě nepřekročí částku, kterou jste společnosti případně uhradili za přístup na tyto stránky.

Soudní pravomoc a výběr rozhodného práva

Newell Brands tento web řídí a spravuje ze svých prostor ve státě Illinois ve Spojených státech amerických. Není-li uvedeno jinak, jsou materiály a obsah tohoto webu prezentovány výhradně za účelem propagace produktů a služeb ve Spojených státech amerických. Informace uveřejněné na stránkách mohou obsahovat odkazy na jednotlivé produkty, programy a služby, které ve vaší zemi nebo regionu nejsou ohlášeny nebo nejsou k dispozici. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za to, že jsou takové informace, produkty, programy či služby, na něž je na těchto stránkách odkazováno, ve vaší zemi nebo ve vašem regionu zákonné, dostupné nebo vhodné.

Tyto podmínky užívání se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony státu Illinois a Spojených států amerických, aniž by uváděly v platnost kolizi norem. V souvislosti s jakýmkoliv právním sporem vyplývajícím nebo souvisejícím s těmito podmínkami užívání nebo s jejich předmětem pak spolu se společností Newell Brands neodvolatelně souhlasíte s výlučnou příslušností soudů se sídlem ve státě Illinois. Spolu se společností Newell Brands se u takových právních sporů vzdáváte námitek z důvodu nedostatku osobní příslušnosti, bydliště, nesprávného místa konání nebo „forum non conveniens“.

Ochranné známky a autorská práva

Žádné ustanovení uvedené na tomto webu nebude chápáno jako propůjčení licence na základě jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví, ani práva na povahu ochranné známky či autorského práva společnosti Newell Brands nebo některé třetí strany, ať překážkou uplatnění nároku, nepřímo nebo jinak. Veškeré ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Není-li uvedeno jinak, je Newell Brands vlastníkem všech ochranných známek a značek služeb uvedených na tomto webu, bez ohledu na to, zda jsou registrovány či nikoliv. Všechny registrované ochranné známky jsou registrovány ve Spojených státech amerických (nebo v jiných příslušných soudních působnostech).

Cenné papíry a investice

Tyto webové stránky a informace v nich obsažené nebo odkazované nepředstavují nabídku ani svádění ke koupi či prodeji jakýchkoliv cenných papírů.

Webové stránky mohou obsahovat informace a tiskové zprávy o společnosti Newell Brands nebo informace a tiskové zprávy poskytované společností Newell Brands. Informace, které jsme připravili, považujeme k datu jejich vypracování za přesné, avšak odmítáme jakoukoliv odpovědnost nebo závazek tyto informace aktualizovat nebo ověřovat přesnost informací uvedených jinou stranou. Jakákoliv prohlášení uvedená na těchto stránkách, která nejsou historickými skutečnostmi, včetně mj. plánů, návrhů, účelů, cílů, strategií, budoucích událostí nebo funkční charakteristiky či základních předpokladů, představují výhledová prohlášení. Tato prohlášení zapadají do tzv. bezpečného přístavu (Safe Harbor) výhledových informací a podléhají závažným rizikovým faktorům, které na těchto stránkách mohou či nemusí být uvedeny. Prohlášení či fráze používající slova jako např. „věří“, „předpokládá“, „plánuje“, „může“, „doufá“, „bude“, „očekává“, „odhaduje“, „předvídá“, „má“, „s úmyslem“, „případný“ a podobné výrazy běžně označují výhledová prohlášení. Jestliže však tyto výrazy uvedeny nejsou, neznamená to, že prohlášení není výhledového charakteru. Výhledová prohlášení uvedená na těchto stránkách zahrnují rizika a nejistoty, včetně mj. obecných ekonomických a měnových podmínek, různých podmínek vztahujících se na činnost a fungování společnosti Newell Brands, tržní poptávky, konkurenčních faktorů, dodavatelského omezení, technologických faktorů, jednotlivých kroků ze strany státu a regulačních orgánů, účetních zásad Newell Brands, budoucích trendů, atd.

Oddělitelnost

Bude-li některé ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoliv důvodu nevynutitelné, bude takové ustanovení považováno za oddělené od ostatních podmínek užívání a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Ochrana soukromí

Informace o shromažďování a využívání osobních informací z těchto webových stránek jsou uvedeny v části Zásady pro ochranu soukromí.

Přes záruky ohledně soukromí si společnost Newell Brands vyhrazuje právo zveřejňovat bez upozornění informace, které má ve svém vlastnictví, pokud je tak nutné učinit ze zákona nebo z dobré víry, že je takový krok nezbytný pro dodržení zákona, ochranu nebo obhajobu našich práv či majetku nebo jako reakce na nouzové situace. Konkrétní části nebo stránky tohoto webu mohou také obsahovat další nebo odlišné podmínky týkající se využití osobních informací shromážděných z těchto částí nebo stránek.

Obecně

Tyto podmínky užívání představují úplnou dohodu ohledně používání tohoto webu a mají přednost před jakýmkoliv dřívějším nebo současným, protikladným či dodatečným sdělením.

Neoprávněný přístup, úprava či změna jakýchkoliv informací nebo zásah do dostupnosti či přístupu tohoto webu jsou přísně zakázány. Newell Brands si vyhrazuje všechna zákonná práva a opravné prostředky, které má k dispozici. Toto vyloučení odpovědnosti nebude v žádném případě považováno za omezení nebo zřeknutí se jiných práv, jimiž může společnost Newell Brands disponovat.

Konkrétní části nebo stránky tohoto webu mohou obsahovat další či odlišné podmínky ohledně používání tohoto webu. V případě rozporu mezi takovými podmínkami a těmito podmínkami užívání, budou platit tyto konkrétní podmínky.Není-li uvedeno jinak, je veškerý materiál na těchto stránkách ve vlastnictví ©20011 Newell Brands Europe Sarl.

Kontaktní informace

Dotazy k těmto podmínkám lze posílat na:

IRWIN Tools
Newell Brands Europe Sarl
Chemin de Blandonnet, 10
CH – 1214 VERNIER
Switzerland

Postup při reklamaci při porušení autorských práv

Oznámení musí být zasláno tomuto určenému zástupci:

Poskytovatel(é) služeb: Newell Brands Inc.

Jméno zástupce určeného k přijímání oznámení o reklamovaném porušení podmínek: General Councel

Celá adresa určeného zástupce, kterému mají být zasílána oznámení: 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328

 

item9 item7 item6 item5 Vise-Grip